Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Zaproszenie do udziału
w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Informujemy, że rusza program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Gmina Borne Sulinowo aplikuje o środki finansowe na realizacje programu w roku 2020.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Pierwsza edycja programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osobie niepełnosprawnej przysługiwać będzie prawo wyboru asystenta, z jego pomocy będzie mogła korzystać nieodpłatnie, przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 rano do 22. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł.

Usługi asystenta będą mogły świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 6 pokój nr 6, 8,9 (parter) w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 94 37 331 83, 94 37 339 59, 94 37 496 23, 94 71 127 13, wew. 26,27,28.