Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Bornem Sulinowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu
  i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta, proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do dnia 18 marca 2021 r. Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami OPS w Bornem Sulinowie  pod numerem 94 37 331-83 wew. 26 lub 27 lub 28.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.

Pliki do pobrania                                                                                                           

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (docx, 57 kB)

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (Pdf, 1137 kB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Pdf, 82 kB)                                    

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019 – 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że od miesiąca lutego 2020 roku  przystępuje do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu w roku 2020 ze wsparcia asystenta będzie mogło skorzystać pięć osób niepełnosprawnych.

KLUCZOWE INFORMACJE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Osoby będące członkami rodziny
 • Opiekunowie prawni.

 NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

 ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • Wynagrodzenie
 • Ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem usługi asystenta
 • Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego

 WAŻNE

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 6, 8, 9b –  parter)
 • Istnieje możliwość samodzielnego wskazania przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

 Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 94 37 331-83, 94 37 339-59 wew. 26, 27, 28.


Pliki do pobrania

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020″

Oświadczenie uczestnika – udział w innych programach

Oświadczenie uczestnika o braku pokrewieństwa

Karta zgłoszenia do Programu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych