Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Dodatek do innych źródeł ciepła

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że jest podmiotem zajmującym się przyjmowaniem wniosków, weryfikacją, przyznawaniem i wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DODATEK DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO  – CO TO JEST I KTO MOŻE GO OTRZYMAĆ

Dodatek dla gospodarstw domowych to jednorazowe, bezzwrotne wsparcie pieniężne dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego oraz że gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały ze wsparcia w postaci dodatku węglowego oraz w przypadku, gdy na potrzeby gospodarstwa domowego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

W Gminie Borne Sulinowo wniosek do dodatek dla gospodarstwa domowego można złożyć:

 1. Osobiście w biurze obsługi interesanta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, znajdującym się przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie pok. nr 3 oraz pok. nr 11 w godzinach:
  • poniedziałek – środa: 7.30 – 15.00,
  • czwartek: 7.30 – 17.00,
  • piątek: 7.30 – 13.00.
 2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 3. Elektronicznie na skrytkę ePUAP /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP – wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (poradnik jak podpisać wniosek podpisem osobistym przy pomocy profilu zaufanego znajduje się pod linkiem http://www.mgops.bornesulinowo.pl/poradnik-jak-podpisac-dokument-podpisem-elektronicznym/)

DO KIEDY?

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Uwaga! Wnioski złożone po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji: tel. 94 37 331 83 wew. 24, 30

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek dla gospodarstwa domowego

Wniosek o dodatek dla gospodarstwa domowego

Załącznik do wniosku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych