Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Dodatek węglowy

DODATEK WĘGLOWY – informacje ogólne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że jest podmiotem zajmującym się przyjmowaniem wniosków, weryfikacją i wypłatą dodatków węglowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

DODATEK WĘGLOWY – CO TO JEST I KTO MOŻE GO OTRZYMAĆ?

Dodatek węglowy to jednorazowe, bezzwrotne wsparcie pieniężne w wysokości 3000. zł dla gospodarstw domowych, mające wspomóc przy zakupie opału. Przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek przysługuje pierwszej osobie z gospodarstwa domowego, która złoży wniosek. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne do dokonania weryfikacji, zgodnie z kryteriami ustawowymi tj.: imię, nazwisko, PESEL, dane członków gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego do przelewu dodatku.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W Gminie Borne Sulinowo wniosek można złożyć:

 1. Osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, znajdującym się przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie pok. nr 3 (parter) oraz pok. nr  11, 1 i 2 w godzinach:
  • poniedziałek – środa: 7.30 – 15.00,
  • czwartek: 7.30 – 17.00,
  • piątek: 7.30 – 13.00.
   albo wrzucając wypełniony druk wniosku do urny podawczej na parterze przy wejściu do budynku (od strony parkingu – wejście dla osób niepełnosprawnych).
 2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 3. Elektronicznie na skrytkę ePUAP /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP – wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić profilem zaufanym.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji ale będzie następowało na podstawie pisemnej informacji przekazanej na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej- o ile został wskazany. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie zostanie wskazany, informację o przyznaniu dodatku węglowego należy odebrać osobiście w MGOPS , ul. Lipowa 6.

Decyzja administracyjna będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

DO KIEDY?

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. Uwaga! Wnioski złożone po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji: tel. 94 37 331 83 wew. 21, 30, 37, 23 .

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.