ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja

INFORMACJA

dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach ,,OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że w związku z Uchwałą nr XII/145/2019 z dnia 26 września 2019 r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie ustanawiającą jednorazowe świadczenie dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach ,,OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka pracownicy ww firm od dnia 25 października 2019 r. mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia

  1. Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pobiera się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w sekretariacie Ośrodka lub pokoju nr 15, a także na stronie www.mgops.bornesulinowo.pl

  2. Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 1200 zł i przeznaczone jest na zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych oraz wsparcie związane z uregulowaniem kwestii zatrudnienia.

  3. Jednorazowe świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów.

  4. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. w dniu pożaru, tj. 12 sierpnia 2019 r. firm: ,,OPAK” Leopold Paczka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka zamieszkiwała na terenie Gminy Borne Sulinowo,

  2. w dniu pożaru, tj. 12 sierpnia 2019 r. firm: ,,OPAK” Leopold Paczka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka była zatrudniona w ww firmach.

  1. Osobie uprawnionej do jednorazowego świadczenia przysługuje tylko jedno świadczenie.

  2. W przypadku gdy warunki, o których mowa powyżej spełnia więcej niż jedna osoba z rodziny wówczas do jednorazowego świadczenia uprawniona jest każda z tych osób.

  3. Wnioski o jednorazowe świadczenie składa się osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie do dnia 30 listopada 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

  4. Zgłaszając się o pomoc należy zabrać dowód osobisty.

Wniosek o udzielenie jednorazowego świadczenia