Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do realizacji Programu, uzyskując środki finansowe na jego realizację w wysokości 370 974,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać do 31 stycznia 2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
 4. Oświadczenie uczestnika Programu.
 5. Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Załączniki do pobrania:

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Komplet dokumentów należy składać do 31 stycznia 2022 r.

 • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesantów (pokój nr 3-parter) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo.
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
 • mailem na adres: pomoc@bornesulinowo.pl 
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – skrytka ePUAP: /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Borne Sulinowo uzyskała dofinansowanie to 15 osób, w tym:

 • 12 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 3 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Po 31 stycznia 2022 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 9437 331 83 wew. 28, 26, 27 (pracownicy socjalni)..

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Zapraszamy do udziału w Programie