Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Nabór do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do realizacji Programu, uzyskując środki finansowe na jego realizację w wysokości 69 462,00 zł.

Zadanie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Zgłoszenia wraz kompletem dokumentów należy składać do 31 stycznia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Z usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać w 2022 r. 6  osób, w tym 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności oraz 5 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Taka forma opieki obejmie m.in. pomoc w dokonywaniu niezbędnych zakupów oraz przy przygotowaniu  lub dostarczeniu posiłków, w spożywaniu posiłków lub karmieniu, w sprzątaniu lokum,  w załatwianiu spraw urzędowych i regulowaniu opłat domowych, przy ubieraniu się, przy przemieszczaniu się, przy pielęgnacji zaleconej przez lekarza, jak również wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających w  zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego.

Maksymalna liczba bezpłatnych godzin opieki dla jednej osoby  w ciągu roku to 240. Usługi te będą mogły być realizowane przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 600 – 2200.  Osoba niepełnosprawna lub członkowie rodzin czy opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają zagwarantowaną możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa świadczona w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce gwarantującej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym może być realizowana w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, w ośrodku czy placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną   do rejestru właściwego wojewody lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię powiatu realizującego Program. Usługę całodobowej opieki wytchnieniowej  Gmina Borne Sulinowo zapewni na terenie powiatu szczecineckiego w podmiocie zapewniającym całodobową opiekę. Z takiej formy wsparcia będzie mogło skorzystać w bieżącym roku – zgodnie z pozyskanymi środkami z Programu  –  3 dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła spędzić we placówce maksymalnie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu.
  2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
  4. Oświadczenie uczestnika Programu.
  5. Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Załączniki do pobrania:

Ważne! W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym  usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także  usługi finansowane  w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są nieodpłatnie.

Przy przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą  uwzględniane potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia lub stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego lub internatu. 

Samodzielnego wyboru osoby do świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze opiekuna wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Komplet dokumentów należy składać do 31 stycznia 2022 r.

  • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesantów (pokój nr 3-parter) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo.
  • za pośrednictwem poczty na adres jw.
  • mailem na adres: pomoc@bornesulinowo.pl
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – skrytka ePUAP: /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do Programu oraz wymaganych dokumentach,  można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 6 (pokój nr 6, 8, 9 – parter), tel. 9437 331 83 wew. 28, 26, 27 (pracownicy socjalni).

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Zapraszamy do udziału w Programie