Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że jest podmiotem zajmującym się refundacją poniesionych kosztów podatku VAT przez gospodarstwa domowe, które ogrzewają się gazem.

21 grudnia 2022 r. weszła w życia ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To kolejna pomoc w ramach rządowej tarczy energetycznej mająca na celu wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze.

Świadczenie stanowi refundację podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r, a o zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwa gazowe.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód ustalany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 roku;
  • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 roku.

WAŻNE – KONIECZNY WPIS ŹRÓDŁA CIEPŁA DO CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzać wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wpis powinien być dokonany do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21 grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

W Gminie Borne Sulinowo wniosek refundację podatku VAT można złożyć:

1. Osobiście w biurze obsługi interesanta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, znajdującym się przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie pok. nr 3 oraz pok. nr 2 w godzinach:

  • poniedziałek – środa: 7.30 – 15.00,
  • czwartek: 7.30 – 17.00,
  • piątek: 7.30 – 13.00.

2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

3. Elektronicznie na skrytkę ePUAP /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP – wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (poradnik jak podpisać wniosek podpisem osobistym przy pomocy profilu zaufanego znajduje się pod linkiem http://www.mgops.bornesulinowo.pl/poradnik-jak-podpisac-dokument-podpisem-elektronicznym/)

DO KIEDY

wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Więcej informacji: tel. 94 37 331 83 wew. 37

Wniosek o refundację podatku VAT (pdf)

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.