ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Został powołany 8 kwietnia 2011 r. Zarządzeniem nr 31/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa. Skład Zespołu liczy 12 osób (przedstawicieli pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, policji, urzędu miejskiego, służby zdrowia, sądu i pedagogów). Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania skierowane do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem Zespołu jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

  • rodziny w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
  • rodziny, w których dzieci są zaniedbane i pozbawione należytej opieki,
  • rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne używki,
  • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów.

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

  • prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,
  • prośbę dziecka,
  • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej, informacje uzyskane z placówek oświatowych, informacje innych służb (biura pośrednictwa pracy, pomocy społecznej, Kościoła, organizacji pozarządowych),
  • informacje anonimowe.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Konieczne jest opracowanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.